Trwa ładowanie...
dn21zb6

Regulamin konkursu „Konkurs - Kalendarze Media Markt 2013”

Share
dn21zb6

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin niniejszy określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs - Kalendarze Media Markt 2013”, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród w Konkursie jest Media Saturn Holding Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 179, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028919, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8 000 000,- złotych oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 625-20-25-876, zwana dalej Fundatorem.
 3. Partnerem technicznym Konkursu jest "Wirtualna Polska" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068548, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 67.980.024,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216, zwana dalej Partnerem technicznym.
 4. Fundator składa określone w niniejszym Regulaminie przyrzeczenie publiczne ufundowania Nagród w Konkursie oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz za ich wręczenie zdobywcom Nagród w Konkursie.
 5. Partner techniczny nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Fundatora w zakresie ufundowania Nagród w Konkursie oraz ich wręczenia zdobywcom Nagród w Konkursie.
 6. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 20.12.2012 r. do dnia 10.01.2012 r.
 7. Konkurs organizowany jest w Internecie. Adres internetowy strony internetowej Konkursu jest następujący: http://facet.wp.pl/wielki-konkurs-media-markt-6002242170913409a

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b. wykonała zadanie Konkursowe określone w niniejszym Regulaminie;
c. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. nie jest pracownikiem Fundatora ani Partnera technicznego, ani nie jest członkiem rodzin pracowników Fundatora ani Partnera technicznego;
e. spełniła warunki określone w Regulaminie i zaakceptowała postanowienia Regulaminu;
f. udostępniła Fundatorowi swoje dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 1. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie do Fundatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres poczty elektronicznej mediamarkt@serwis.wp.pl z adresu swojej poczty elektronicznej, za pomocą którego dokonał zgłoszenia do Konkursu, w którym poda swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska.
 2. Każdy uczestnik Konkursu może wykonać zadanie Konkursowe wielokrotnie.
 3. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

III. Nagrody w Konkursie.

 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy składające się z kalendarza Media Markt na rok 2013, okularów 3D oraz pendrive’a z materiałami audiowizualnymi wykonanymi podczas sesji fotograficznej modelek sfotografowanych dla potrzeb wydania wyżej wymienionego kalendarza, o wartości 149;-. złotych każdy zestaw, w ilości dwudziestu zestawów, dla dwudziestu osób – zwycięzców Konkursu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.9 Regulaminu, Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną przesłane zdobywcom Nagród w Konkursie w terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy zdobywców Nagród w Konkursie, pod warunkiem spełnienia przez zdobywców Nagród obowiązków wskazanych w punkcie III.4 i III.7 Regulaminu. Przesłanie Nagród nastąpi pocztą lub za pośrednictwem kuriera, na adresy zamieszkania podane przez zdobywców Nagród, na koszt Fundatora.
 4. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Fundatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody po spełnieniu przez zdobywcę Nagrody tego obowiązku w sposób uzgodniony z Fundatorem. Fundator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości nagrody powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760,- złotych.
 5. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 6. Lista zdobywców Nagród w Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 7. W ciągu 3 dni roboczych od dnia opublikowania listy zdobywców Nagród w Konkursie, Fundator skontaktuje się ze zdobywcami Nagród za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu medium@media-saturn.com na adres poczty elektronicznej zdobywców Nagród, za pomocą którego dokonali oni zgłoszenia do Konkursu. Po otrzymaniu wiadomości określonej w zdaniu poprzednim, zdobywca Nagrody zobowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, skontaktować się z Fundatorem, wysyłając w terminie do dwóch dni roboczych z adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego dokonał on zgłoszenia do Konkursu, wiadomość e-mail na adres medium@media-saturn.com, w której poda swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
 8. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody w Konkursie, jeżeli:
dn21zb6

a. nie odbierze Nagrody w terminie określonym przez Fundatora;
b. nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie, w szczególności obowiązków określonych w punkcie III.4. i III.7 Regulaminu;
c. nie będzie możliwości skontaktowania się z nim w terminie, o którym mowa w punkcie III.7 Regulaminu;
d. naruszy postanowienia punktu IV lub V Regulaminu;
e. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.

IV. Zasady Konkursu i wyboru zdobywców Nagród.

 1. Konkurs polega na samodzielnym sformułowaniu przez uczestnika Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe otwarte zamieszczone na stronie internetowej Konkursu oraz przesłaniu tej odpowiedzi do Fundatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, z adresu poczty elektronicznej uczestnika Konkursu na następujący adres poczty elektronicznej mediamarkt@serwis.wp.pl Treść odpowiedzi na pytanie konkursowe powinna zawierać co najmniej 40 znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi łącznie). W treści listu elektronicznego określonego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu, uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, a w temacie wiadomości wpisać „zgłoszenie do konkursu”.
 2. Odpowiedzi uczestników Konkursu oceniane będą przez Jury wyznaczone przez Fundatora przy zastosowaniu kryterium najciekawszej odpowiedzi. Decyzje Jury są ostateczne, chyba że Jury będzie musiało dokonać wyboru alternatywnego zdobywcy Nagrody w przypadkach określonych w punkcie IV.6 niniejszego Regulaminu.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 20 (dwudziestu) uczestnikom Konkursu, których odpowiedzi na pytanie konkursowe były najciekawsze w porównaniu z odpowiedziami pozostałych uczestników Konkursu.
 4. Odpowiedzi uczestników Konkursu nie spełniające warunków określonych w Regulaminie będą wykluczane z Konkursu.
 5. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż będzie autorem nadesłanej przez niego w Konkursie odpowiedzi i przysługiwać mu będzie do tej odpowiedzi pełnia autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniesie Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do nadesłanej przez niego odpowiedzi do Konkursu.
 6. Fundatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego zdobywcy Nagrody spośród uczestników Konkursu w przypadkach wskazanych w punkcie III.8 Regulaminu oraz w przypadku, gdy zwycięzca Konkursu jest osobą nie posiadającą pełnej zdolności do czynnością prawnych.
 7. Jury może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia przypadków wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu.

V. Dane osobowe uczestników Konkursu.

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest udostępnienie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu w postaci adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska uczestnika Konkursu. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie przez zwycięzców Konkursu prawdziwych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania dla celów związanych z wydaniem Nagrody. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo nie podanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Fundatora - Media Saturn Holding Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 179, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028919, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8 000 000,- złotych oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 625-20-25-876 w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród w Konkursie.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania Nagrody w Konkursie, na publikację imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na stronie internetowej Konkursu wraz z informacją o wygranej.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wydaniem Nagród w Konkursie jest Fundator - Media Saturn Holding Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 179, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028919, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8 000 000,- złotych oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 625-20-25-876
 5. Administrator danych osobowych uczestników Konkursu informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i wydanie Nagrody w Konkursie, oraz że uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator danych osobowych uczestników Konkursu oświadcza ponadto, że w oparciu o postanowienia przepisu art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych powierzył Partnerowi technicznemu przetwarzanie danych uczestników Konkursu w zakresie ich adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska oraz wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 7. Uczestnik Konkursu może do czasu wydania Nagrody w Konkursie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mediamarkt@serwis.wp.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w konkursie” i treści zawierającej jego imię i nazwisko, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Fundatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
dn21zb6

a. ustalenia czynności konkursowych;
b. oceny odpowiedzi uczestników Konkursu;
c. wyłonienia zdobywców Nagród w Konkursie w oparciu o zasady określone w Regulaminie.

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Fundatora. Wszelkie decyzje Fundatora będą wiążące i ostateczne.
 2. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu przyjmowane będą w terminie do dnia 15 stycznia 2013r. do godz. 17:00 wyłącznie w trybie korespondencji na adres e-mail mediamarkt@serwis.wp.pl. Fundator rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Fundator poinformuje uczestnika Konkursu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona uczestnikowi Konkursu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Fundator o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamację Fundator kieruje na adres poczty elektronicznej, za pomocą którego uczestnik Konkursu brał udział w Konkursie.
 3. Fundator i Partner techniczny nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Fundator i Partner techniczny nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub ich uszkodzenie podczas lub po transmisji.
 4. Partner techniczny nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród w Konkursie.
 5. Odpowiedzialność Fundatora wobec uczestników Konkursu w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagród w Konkursie. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do Partnera technicznego.
 6. Fundator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu, uwzględniającego wprowadzone zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
 7. Fundator ustanawia konto korespondencyjne mediamarkt@serwis.wp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.
dn21zb6

Podziel się opinią

Share
dn21zb6
dn21zb6