Trwa ładowanie...
dieta
09-10-2017 19:59

Regulamin konkursu BOX Naturhouse MEN

Zobacz szczegóły regulaminu, który przygotowany został do konkursu BOX Naturhouse MEN!

Regulamin konkursu BOX Naturhouse MENŹródło: Materiały prasowe
d19y676
d19y676
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie jest „Wirtualna Polska Media” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o kapitale zakładowym w wysokości 317.957.850,- złotych (wpłaconym w całości), Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593, REGON: 142742958, zwaną dalej "Fundatorem” bądź „Organizatorem". 1.2. Konkurs organizowany jest pod nazwą "BE ACTIVE” i zwany jest dalej "Konkursem". 1.3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 09 października 2017 do 22 października 2017 r. („Czas trwania Konkursu”). 1.4. Konkurs organizowany jest w serwisie WP facet pod adresem internetowym www. facet.wp.pl („Strona Konkursowa”) 1.5. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację rzecz Zdobywcy(ów) Nagród. 1.6. Organizator jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu. 1.7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu zwanego dalej Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1 posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych; 2.1.2posiadakontopocztyelektronicznej;
2.1.3 wypełni i prześle formularz rejestracyjny dla celów konkursowych, w którym poda adres e-mail, Nick identyfikujący Uczestnika;
2.1.4 nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora lub Fundatora; przez rodzinę pracownika rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonka i rodzeństwo;
2.1.5 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.1.6 ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonywaniu czynności prawnych przez Uczestnika rozumie się przez to również konieczność złożenia stosownego oświadczenia woli przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Uczestnika.

  1. ZASADY KONKURSU
d19y676

3.1. Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu oraz przesłaniu Organizatorowi oryginalnej, autorskiej odpowiedzi na pytanie otwarte: Napisz nam, jak dbasz o swoja sylwetkę?
3.2 Zadanie Konkursowe ocenione zostanie przez Komisję Konkursową. .
3.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:
3.3.1. wykonanie Zadania Konkursowego opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu oraz przesłanie odpowiedzi na adres e-mail: konkurse@grupawp.pl oraz podanie następujących danych:
- imię i nazwisko Uczestnika
- dane adresowe Uczestnika: miejsce zamieszkania, numer telefonu, e-mail.
3.4 Uczestnik może dostarczyć w Czasie trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.
3.5. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs @grupawp.pl.
3.6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres mailowy, z którego zostało wysłane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

  1. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA).

4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
4.3 W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
4.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych
z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
4.5 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
4.7 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.8 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

  1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
d19y676

5.2. W Konkursie zostaną wyłonione 2 Nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność Zgłoszeń Konkursowych.
5.3 Zwycięzcy wyłonieni zostaną najpóźniej w terminie do 22.10.2017 r.
5.4 Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.5 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
5.6 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:
5.6.1 Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
5.6.2 Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
5.6.3 Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,
5.6.4 Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,
5.6.5 Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

  1. NAGRODY

6.1. W konkursie przewidziane są następujące Nagrody:
6.1.1 Dla każdego z 2 (dwóch) Nagrodzonych Uczestników: BOX Naturhouse MAN: o wartości 300 zł brutto
6.2. Nagroda nie podlega zamianie na inne Nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
6.3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o zdobyciu Nagrody za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na konto pocztowe zdobywcy Nagrody, za pomocą, którego brał on udział w Konkursie.
6.4. Powiadomienie o wygraniu Nagrody nastąpi w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu wyłonienia Zwycięzców.
6.5. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, Nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy, nagrodzonego Uczestnika po wykazaniu przez niego swego umocowania.
6.6. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
6.7. Sposób realizacji nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
6.8. Imię i nazwisko Zwycięzców wraz z Nagrodzonymi Zgłoszeniami, , zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.9. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
6.10. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
6.11. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
6.12. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.13. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
6.13.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
6.13.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
6.13.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
6.13.4 naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
6.13.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.14 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
6.15 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

  1. OBOWIĄZEK PODATKOWY
d19y676

7.1 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora lub Fundatora podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w szczególności w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.
7.2 Mając na uwadze postanowienia ust. powyżej pieniężna część nagrody głównej zostanie pobrana przez Fundatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrody głównej i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

  1. DANE OSOBOWE

8.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.
8.2 Administratorem Danych Osobowych jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, NIP: 527-26-45-593.
8.3 Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
8.4 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs @grupawp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
d19y676

9.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
9.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
9.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
10.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
10.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
10.5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
10.6. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: konkurs @grupawp.pl

d19y676
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d19y676